Day: July 2, 2021

รับจดทะเบียนมูลนิธิ

จดทะเบียนมูลนิธิสำคัญอย่างไร?จดทะเบียนมูลนิธิสำคัญอย่างไร?

มูลนิธิคือการจัดตั้งของกลุ่มคนเพื่อการกุศล ศาสนา ศิลปะ การศึกษา และอื่นๆ เพื่อสาธารณะ และไม่ได้แสวงหากำไร อาจมีคนสงสัยว่าการรับจดทะเบียนมูลนิธิ และสมาคมนั้น แตกต่างกันอย่างไร อย่างแรกง่ายคือในการจดทะเบียนมูลนิธิไม่ต้องใช้ ข้าราชการระดับ 6 มารับรองประวัติของผู้ก่อตั้ง การจดจัดจั้งสมาคมนั้น ไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียน และ การจดจัดตั้งมูลนิธิไม่กำหนดประเภทของสมาชิก และค่าเงินบำรุง อย่างไรก็ตาม...

Read MoreRead More